Kamis, 14 Juni 2012

Biografi Imam An-Nasa'i
Nama lengkap beliau Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’ib bin ‘Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar An-Nasa’i , lahir di satu desa yang bernama Nasa’ di daerah Khurasan pada tahun 215H. 

Beliau adalah seorang ulama’ hadits yang terkenal, yang mana kitabnya termasuk kitab hadits yang enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan Nasa’i.

Guru-guru beliau di antaranya adalah Ishaq Ibnu Rahuyah, Yunus bin ‘Abdul Ya’la (sahabat/murid Imam Syafi’i _), Qutaibah bin Sa’id Hasan bin Muhammad Za’farani, Abu Daud As-Sijistani dan lain-lain. Tersebut dalam kitab Sunan Nasa’i, bagian terjemahan pengarang, bahwa beliau adalah seorang yang berpegang teguh kepada Mazhab Syafi’i dan mengarang sebuah kitab “Manasik haji” atas dasar Mazhab Syafi’i.
Di antara kitab-kitab yang dikarang beliau adalah :
1.  Kitab hadits Sunan Nasa’i, 4 jilid besar.
2.  Kitab Manasik.
3.  Kitab Sunan Al-Kubra.
4.  Dan lain-lain.
Riwayat beliau sedikit menyedihkan. Pada tahun 302H, beliau datang ke Damaskus, di mana ketika itu yang berkuasa adalah pengikut-pengikut Saiyidina Mu’awiyah yang membenci Saiyidina ‘Ali. 

Banyak orang ketika itu yang menghina Saiyidina ‘Ali. Imam Nasa’i bukan kaum Syi’ah, tetapi beliau mencintai Ahlul Bait, khususnya Saiyidina ‘Ali. Beliau mengarang sebuah kitab untuk menerangkan kelebihan kelebihan Sayidina ‘Ali.

Dengan keluar dan beredarnya kitab ini menjadikan penguasa di Damaskus marah kepada beliau. Akhirnya beliau diusir dari Damaskus, sampai-sampai kabarnya dipukuli sehingga beliau wafat di sesuatu tempat yang bernama Ramlah di Syria. Ada orang mengatakan bahwa jenazahnya dibawa ke Makkah dimaqamkan antara Sofa dan Marwah. Berkata Imam Daruqutni, bahwa Imam Nasa’i  adalah seorang ulama’ yang terkenal di zamannya.

Berkata Abu Ja’far Tahawi bahwa Imam Nasa’i adalah Imam umat Islam seluruhnya.  Berkata Abu ‘Ali Nisaburi bahwa Imam Nasa’i adalah Imam Hadits tidak ada yang membantah keimamannya itu.  

Sumber : SEJARAH DAN KEAGUNGAN MAZHAB SYAFI’I,
Oleh: K.H Sirajuddin Abbas


Template by:
Free Blog Templates